Home [ 相机 ] 顺序扫描相机 USB2.0数字输出型
USB2.0相机 (黑白 / 彩色) Print E-mail
USB

  

SENTECH Viewer v3.01(zip) 

SDK 开发包 v3.01 (zip) (标准型用)

SDK 开发包 v3.01 (zip)  (硬件触发型用)

 

分辨率

型号

系列

有效像素

素子尺寸

安装

VGA

STC-TB33USB-AS

B33

659x494

1/3"

CS

XGA

STC-TB33USB-AT

B33

659x494

1/3"

CS

SXGA

STC-TB33USB-AH

B33

659x494

1/3"

CS

VGA

STC-TB83USB-AS

B83

1034x797

1/3"

CS

XGA

STC-TB83USB-AT

B83

1034x797

1/3"

CS

SXGA

STC-TB83USB-AH

B83

1034x797

1/3"

CS

VGA

STC-TB152USB-AS

B152

1280x1024

1/2"

C

XGA

STC-TB152USB-AT

B152

1280x1024

1/2"

C

SXGA

STC-TB152USB-AH

B152

1280x1024

1/2"

C

VGA

STC-TB202USB-AS

B202

1628x1236

1/1.8"

C

XGA

STC-TB202USB-AT

B202

1628x1236

1/1.8"

C

SXGA

STC-TB202USB-AH

B202

1628x1236

1/1.8"

C

VGA

STC-TC33USB-AS

C33

659x494

1/3"

CS

XGA

STC-TC33USB-AT

C33

659x494

1/3"

CS

SXGA

STC-TC33USB-AH

C33

659x494

1/3"

CS

VGA

STC-TC83USB-AS

C83

1034x797

1/3"

CS

XGA

STC-TC83USB-AT

C83

1034x797

1/3"

CS

SXGA

STC-TC83USB-AH

C83

1034x797

1/3"

CS

VGA

STC-TC152USB-AS

C152

1280x1024

1/2"

C

XGA

STC-TC152USB-AT

C152

1280x1024

1/2"

C

SXGA

STC-TC152USB-AH

C152

1280x1024

1/2"

C

VGA

STC-TC202USB-AS

C202

1628x1236

1/1.8"

C

XGA

STC-TC202USB-AT

C202

1628x1236

1/1.8"

C

SXGA

STC-TC202USB-AH

C202

1628x1236

1/1.8"

C

: 所有AH型号均含软件和硬件触发

商品资料