CCD Print
相机

TV格式相机


TV格式黑白相机


TV格式彩色相机

顺序扫描相机


USB 2.0 相机
(彩色/黑白)

fpga cut小型 USB 2.0 相机
(彩色/黑白)

 


STC-A 系列
(黑白)


CameraLink CL 系列 
(黑白/彩色)

  


CameraLink高速CMOS相机
(黑白/彩色)


CameraLink RCL系列
(黑白/彩色)

  

GigE 标准系列
(黑白/彩色)


GigE PoE 系列
(黑白/彩色)

 


GigE Power Plus 系列
(黑白/彩色)


小型USB 2.0 相机
(黑白/彩色)

  


小型USB 3.0 系列
(黑白/彩色)


HD輸出型系列
(全彩色, DVI輸出 / SDI 輸出)